Apple Ranong Hotel

โรงแรมแอปเปิ้ล เป็นโรงแรมในตัวเมืองจังหวัดระนอง ที่มีแนวคิดการทำโรงแรมที่ต้องการมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ในราคาที่เข้าถึงง่าย และ ไม่ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล (ราคาคงเดิมตลอดทั้งปี)

Task

ออกแบบเว็บไซต์ ถ่ายภาพ และ เว็บโฮสติ้ง

  • Design

    อบอุ่น เข้าถึงงาย ให้ข้อมูลครบถ้วน

  • Client

    โรแรม แอปเปิ้ล ระนอง

Open Project
Back

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy